หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ค้นหางาน!
ตำแหน่งงานว่าง | สำนักงานและพนักงาน Outsource

มีนาคม, 31 2023

พนักงานปฏิบัติการ (ปตท.พระโขนง)

อัตราเงินเดือน| ตามเจรจาตกลง

เร่งด่วน

-ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น วัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆจากคลังน้ำมันและสถานีบริการ -สุ่มตัวอย่างและการทดสอบเป็นไปตามแผนควบคุมคุณภาพ -ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพและข้อกำหนด ISO/IEC 17025 -ดำเนินการ ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ เบื้องต้น -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

มีนาคม, 30 2023

ผู้ช่วยนักวิจัย

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1. ประมวลผลข้อมูลวิจัยตลาด โดยใช้โปรแกรม Ms. Excel และ/หรือ SPSS ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลวิจัยตลาด 2. ช่วยนักวิจัย ในการออกแบบสอบถาม Online Survey 3. ติดตาม/ทวงถาม การตอบแบบสอบถามของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย เมื่อมีการออกแบบสอบถามระหว่างปหรือ การออกแบบสอบถามย่อยอื่นๆ 4. หาข้อมูล และข่าวสารทางธุรกิจ เพื่อประกอบผลวิจัย เช่น ข้อมูลตลาดธุรกิจก๊าซ ที่เกี่ยวข้องกับตลาด GSM, CMM, NGR และ NGV ข้อมูลตลาด Trading รวมทั้ง ธุรกิจใหม่ของ ปตท.

มีนาคม, 30 2023

พนักงานบริหารทั่วไป (ปฏิบัติงาน ปตท.พระโขนง)

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1.การออกแบบสื่อต่าง ๆ รวมถึงช่วย create กิจกรรม ประสานงานต่าง ๆ 2. สามารถจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ได้ [Less than : Powerpoint] 3. สามารถบริหารจัดการ การดำเนินงานต่างๆในหน่วยงานได้ดี 4. สามารถจัดงาน กิจกรรม หรือ อีเว้นท์ ได้พอสมควร

มีนาคม, 18 2023

เจ้าหน้าที่ปรึกษาภาคสนาม จ.นครปฐม

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

Featured

ลักษณะงาน 1. เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน โดย FC 1 จุดบริการมีความรับผิดชอบดูแลร้านคาเฟ่ อเมซอนที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า 15 สาขา มีความถี่ในการเข้าปฏิบัติงานในร้านแต่ละสาขาความถี่ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ / ครั้ง และใช้เวลาในการปฏิบัติงานที่ร้านคาเฟ่ อเมซอนไม่น้อยกว่า 2-3 ชม. ต่อสาขา 2. วางแผน ศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่อการส่งเสริมและผลักดันยอดขาย มาตรฐาน และการบริการ อาทิ ทำเลที่ตั้ง กรอบอัตราพนักงาน การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Stock) การสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ยอดขาย งบกำไรขาดทุนเบื้องต้น ผลการดำเนินการที่ผ่านมา คะแนนออดิท คะแนนความพึงพอใจผู้บริโภค ข้อร้องเรียน รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆที่จำเป็น 3. จัดทำแผน นัดหมายเข้าพบ เก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ข้อแนะนำ ส่งเสริม ผลักดัน ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานของร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบ / กำกับการดำเนินการของร้านคาเฟ่ อเมซอน ตามนโยบายส่งเสริมการขาย การร่วมโปรโมชั่น การจัดเรียงสินค้า การจัดรูปแบบร้านค้า รูปแบบการบริการ 5. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้บุคคลหรือหน่วยงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่กำกับดูแลทราบ รับหน้าที่ประสานงานการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ 6. จัดทำรายงานปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ 7. จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของร้านคาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 8. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรแนะนำการปฏิบัติงานหน้าร้าน (On the Job Training)

มีนาคม, 17 2023

พนักงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

Featured

งานทั่วไปตามที่ได้รับ1.เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสิร์ฟอาหาร จัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมต่อการให้บริการลูกค้า 2.จัดเรียงอาหาร เติมอาหารในไลน์บุฟเฟ่ต์ให้พร้อมต่อการให้บริการ 3.ตรวจสอบคุณภาพอาหารก่อนการให้บริการ 4.ให้คำแนะนำอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 5.ดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องอาหารให้สะอาดได้มาตรฐาน 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายมอบหมาย

มีนาคม, 16 2023

Sales ระบบโซล่าเซลล์

อัตราเงินเดือน| 30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน

Featured

1) ดำเนินงานขายให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์การขายเพื่อให้งานขายเป็นไปตามเป้าหมาย 2) วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย 3) ประชุมปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหา หรือติดตามผลงานการขาย 4) สนับสนุนกิจกรรมงานขายต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และส่งเสริมให้งานขายเป็นไปตามที่คาดหมายไว้ 5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ 6) จัดทำ ตรวจสอบใบเสนอราคา และส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า

ตำแหน่งงานว่าง | ธุรกิจค้าปลีก

มีนาคม, 30 2023

เจ้าหน้าที่ปรึกษาภาคสนามอเมซอน

อัตราเงินเดือน| 20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1. เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน โดย FC 1 จุดบริการมีความรับผิดชอบดูแลร้านคาเฟ่ อเมซอนที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า 15 สาขา มีความถี่ในการเข้าปฏิบัติงานในร้านแต่ละสาขาความถี่ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ / ครั้ง และใช้เวลาในการปฏิบัติงานที่ร้านคาเฟ่ อเมซอนไม่น้อยกว่า 2-3 ชม. ต่อสาขา 2. วางแผน ศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่อการส่งเสริมและผลักดันยอดขาย มาตรฐาน และการบริการ อาทิ ทำเลที่ตั้ง กรอบอัตราพนักงาน การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Stock) การสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ยอดขาย งบกำไรขาดทุนเบื้องต้น ผลการดำเนินการที่ผ่านมา คะแนนออดิท คะแนนความพึงพอใจผู้บริโภค ข้อร้องเรียน รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆที่จำเป็น 3. จัดทำแผน นัดหมายเข้าพบ เก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ข้อแนะนำ ส่งเสริม ผลักดัน ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานของร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบ / กำกับการดำเนินการของร้านคาเฟ่ อเมซอน ตามนโยบายส่งเสริมการขาย การร่วมโปรโมชั่น การจัดเรียงสินค้า การจัดรูปแบบร้านค้า รูปแบบการบริการ 5. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้บุคคลหรือหน่วยงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่กำกับดูแลทราบ รับหน้าที่ประสานงานการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ 6. จัดทำรายงานปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ 7. จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของร้านคาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 8. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรแนะนำการปฏิบัติงานหน้าร้าน (On the Job Training) ให้แก่ร้านคาเฟ่ อเมซอน

มีนาคม, 14 2023

ผู้ช่วยหัวหน้าสถานี ( วิภาวดี 62 )

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1.กำกับดูแลภาพลักษณ์และความสะอาดสถานีบริการ อาคารสวนหย่อม ห้องน้ำ และอุปกรณ์ใช้สอย ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด พร้อมใช้งานและพร้อมให้บริการลูกค้าตลอดเวลา 2.กำกับ ควบคุม ดูแลพนักงานและการให้บริการบริการภายใน OR spaceให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นระเบียบ 3.ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคารเบื้องต้น OR space ทุกสาขา ได้แก่ งานซ่อมที่เป็นงานพื้นฐาน เช่น ซ่อม/เปลี่ยนก็อกน้ำ flush valve 4.สายฉีดชำระ หลอดไฟ ประตู ลูกบิด งานแก้ไขท่อตัน งานสูบบ่อเกรอะ งานจัดหาน้ำประปาและงานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 5.ดูแลระบบงานสำธารณูปโภคให้ใช้งานได้ตำมปกติ เช่น ระบบไฟฟ้า น้ำประปา จดมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ พร้อมจดรายงานประจำเดือน และดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 6.กำกับดูแล ควบคุมคู่ค้าใน OR space ให้อยู่ในมาตรฐาน 7.เมื่ออุปกรณ์เสียหายหรือขัดข้อง ต้องแจ้งซ่อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับรายงานเพื่อทราบและติดตามให้ต่อไป 8.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกตำแหน่ง 9.บริหารและควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้า ค่าไฟ โทรศัพท์และอื่น ๆ ภายใน OR space ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการลูกค้าอย่างเหมาะสม

มีนาคม, 14 2023

หัวหน้าสถานี ( วิภาวดี 62 )

อัตราเงินเดือน| ตามเจรจาตกลง

เร่งด่วน

1.กำกับดูแลภาพลักษณ์และความสะอาดสถานีบริการ ร้านค้าOR space ให้พร้อมใช้งานและพร้อมให้บริการลูกค้าตลอดเวลา 2.กำกับ ควบคุม ดูแลพนักงานและการให้บริการบริการภายใน OR spaceให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นระเบียบ 3.ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคารเบื้องต้น OR space 4.ดูแลระบบงานสำธารณูปโภคให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ระบบไฟฟ้า น้ำประปา จดมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ พร้อมจดรายงานประจำเดือน และดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 5.กำกับดูแล ควบคุมคู่ค้าใน OR space ให้อยู่ในมาตรฐาน 6.เมื่ออุปกรณ์เสียหายหรือขัดข้อง ต้องแจ้งซ่อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับรายงานเพื่อทราบและติดตามให้ต่อไป

Gembot