หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ค้นหางาน!
ตำแหน่งงานว่าง | สำนักงานและพนักงาน Outsource

มิถุนายน, 19 2024

พนักงานด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (ปฏิบัติงาน อ.วังน้อย จ.อยุธยา)

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1. จัดหา CSR ส่งเสริม พัฒนาความรู้ด้านกาแฟให้กับเกษตรกร 2. เป็นวิทยากรและให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูก การผลิต และการแปรรูปกาแฟ 3. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินงาน ประสานงานกับเกษตรกร 4. ติดตามข้อมูลการปลูก และการผลิตกาแฟของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

มิถุนายน, 14 2024

ช่างเทคนิค3

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

งานช่าง

มิถุนายน, 14 2024

ช่างเทคนิค 2

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

งานช่างเทคนิค

กรกฎาคม, 1 2024

ช่างเชื่อม

อัตราเงินเดือน| ตามเจรจาตกลง

Featured

ทั่วไป

กรกฎาคม, 1 2024

ช่างเชื่อม

อัตราเงินเดือน| ตามเจรจาตกลง

Featured

ทั่วไป

มิถุนายน, 14 2024

พนักงานทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน| 20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน

Featured

-มีประสบการณ์ตรง HRD 2-3ปีขึ้นไป -มีทักษะการใช้ LMS (ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์) -มีทักษะแผนงานการพัฒนาและหลักสูตร / วางแผนและจัดเตรียมแนวทางการเรียนรู้ / วิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ -มีทักษะในการสื่อสารที่ดี -มีทักษะด้านภาษาอังกษฤ (สามารถสื่อสารได้บ้าง แต่ไม่จำเป็นต้องมี Toeic)

ตำแหน่งงานว่าง | ธุรกิจค้าปลีก

กรกฎาคม, 7 2024

เจ้าหน้าที่ปรึกษาภาคสนามอเมซอน

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1. เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน โดย FC 1 จุดบริการมีความรับผิดชอบดูแลร้านคาเฟ่ อเมซอนที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า 15 สาขา มีความถี่ในการเข้าปฏิบัติงานในร้านแต่ละสาขาความถี่ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ / ครั้ง และใช้เวลาในการปฏิบัติงานที่ร้านคาเฟ่ อเมซอนไม่น้อยกว่า 2-3 ชม. ต่อสาขา 2. วางแผน ศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่อการส่งเสริมและผลักดันยอดขาย มาตรฐาน และการบริการ อาทิ ทำเลที่ตั้ง กรอบอัตราพนักงาน การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Stock) การสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ยอดขาย งบกำไรขาดทุนเบื้องต้น ผลการดำเนินการที่ผ่านมา คะแนนออดิท คะแนนความพึงพอใจผู้บริโภค ข้อร้องเรียน รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆที่จำเป็น 3. จัดทำแผน นัดหมายเข้าพบ เก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ข้อแนะนำ ส่งเสริม ผลักดัน ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานของร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบ / กำกับการดำเนินการของร้านคาเฟ่ อเมซอน ตามนโยบายส่งเสริมการขาย การร่วมโปรโมชั่น การจัดเรียงสินค้า การจัดรูปแบบร้านค้า รูปแบบการบริการ 5. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้บุคคลหรือหน่วยงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่กำกับดูแลทราบ รับหน้าที่ประสานงานการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ 6. จัดทำรายงานปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ 7. จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของร้านคาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 8. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรแนะนำการปฏิบัติงานหน้าร้าน (On the Job Training) ให้แก่ร้านคาเฟ่ อเมซอน

กรกฎาคม, 13 2024

ช่างทั่วไป (แก่งคอย สระบุรี)

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

-จัดทำรายการเครื่องจักรเเละอุปกรณ์ภายในสถานี -กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบเเละบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ -จัดทำแผนงานตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบอุปกรณ์ภายในสถานี -วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาหรือความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ -ดำเนินการแก้ไขเเละตรวจซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ -ปฏิบัติงานตามนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กรกฎาคม, 13 2024

ผู้ช่วยช่าง (ลำลูกกา)

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

-งานด้านระบบโทรศัพท์ภายในและระบบการสื่อสารอื่นๆภายในบริษัท -ควบคุมผู้รับเหมา แก้ปัญหาระบบโทรศัพท์ภายใน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Gembot