หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ค้นหางาน!
ตำแหน่งงานว่าง | สำนักงานและพนักงาน Outsource

กันยายน, 20 2023

IT Service Desk, IT Call center

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

• ให้บริการลูกค้า ตอบข้อซักถาม ขอใช้บริการ แก้ไขปัญหาผ่านระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์ เช่น Voice Call, Email, Chat หรือช่องทางอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการใช้ภาษาต่างประเทศ • ให้คำแนะนำการใช้งาน Application, Hardware, Network และการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ข้อขัดข้องต่างๆ เช่น ระบบขัดข้อง เครือข่าย Intranet/Internet ที่ใช้งานมีปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อประสานงานหากแนวทางแก้ไขในการให้บริการ • บันทึกข้อมูลการรับแจ้งในทุกๆด้านอย่างถูกต้อง ในระบบ และจ่ายงานไปยังหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด และเป็นไปตาม SLA • ติดตาม ประสานงาน หรือแจ้งร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่สามารถปิดงานได้ หรือเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่เหตุเสียหายนั้นๆเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ • บริหารทีมงานให้มาทำงานตามจำนวนที่ Workforce management team วางแผนไว้ เพื่อให้อ Call Performance ไม่ให้เกิดอัตราการพลาดรับสาย (% Abandoned) ระดับบริการ (%Service Level) Time Utilization, Average Handling Time รวมถึงมาตรฐานการวัดอื่นใดให้เป็นไป KPI ของหน่วยงานที่ได้ Commit กับลูกค้าในแต่ธุรกิจ • ช่วยปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ Coaching/Feed back ผลการให้บริการของทีมงานด้านการ Monitor ให้เป็นอย่างมีมาตรฐาน • ช่วยให้คำปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาทางด้าน Technique และการใช้งาน System Tools แก่ทีม • ช่วยเสนอแนะหัวข้อการอบรมที่จำเป็นกับทีม • จัดทำ Trouble Shooting คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

กันยายน, 16 2023

ที่ปรึกษาภาคสนาม ร้านกาแฟ Amazon

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

- เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน - ศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่อการส่งเสริมและผลักดันยอดขาย มาตรฐาน และการบริการ - จัดทำแผน นัดหมายเข้าพบ เก็บข้อมูล ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ข้อแนะนำ ส่งเสริม ผลักดัน ดูแลการดำเนินงานของร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กันยายน, 8 2023

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ร้านคาเฟ่อเมซอน

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

รายละเอียดงาน: 1. ติดตามและตรวจสอบคุณภาพร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน 2. จัดเก็บข้อมูลและรวบรวมปัญหา อุปสรรค สิ่งผิดมาตรฐานจากการตรวจสอบ 3. ให้คำแนะนำและฝึกอบรมหน้างาน 4. ศึกษาหาแนวทางในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการระบบบริหารจัดการร้านให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กันยายน, 20 2023

พนักงาประสานงานขาย

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

Featured

- มีทักษะในด้านการขาย และ การเจรจา - เรียนรู้กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ได้เป็นอย่างดี - ติดต่อสื่อสารกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานให้บริการ - มีความรู้ ความสามารถ พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้

กันยายน, 13 2023

มัคคุเทศน์

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

Featured

1.ทักทายและต้อนรับผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ GC ผ่านการเยี่ยมชม มัคคุเทศก์ และกิจกรรมต่างๆ 2.อธิบายเรื่องราวของบริษัท ผ่านการเล่าเรื่องตามสคริปต์ที่กำหนดและตอบคำถามเบื้องต้น 3.ประสานงานดูแลพื้นที่และทดสอบความพร้อมก่อนเข้าชม เช่น งานทำความสะอาด งานแสดง อุปกรณ์ต่างๆ 4.จัดการ Circular Shop ด้วยการนำเสนอการขาย จัดเก็บยอดขายและดูแลคลังสินค้า 5.จัดทำสรุปรายงานการตรวจเยี่ยม 6.แก้ไขสถานการณ์ทันทีและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสะดวกและปลอดภัยในระหว่างการเยี่ยมชม 7.หากท่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ จากการเยี่ยมชมเพื่อนำเสนอการปรับปรุงรวมถึงการพัฒนางานในรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเยี่ยมชม

กันยายน, 18 2023

พนักงานวิเคราะห์ (ปริญญาโท)

อัตราเงินเดือน| 20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน

Featured

- จัดทำข้อมูล แผนงานโครงกำร แผนงบประมาณ การเบิกจ่าย เพื่อบริหารจัดการงานในโครงการ (Scheduling และ Cost Control) รวมทั้งข้อมูลกำรรับจ่ายของโครงการสำหรับการลงบัญชี - รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากการดำเนินการโครงการ เพื่อนำไปต่อยอดและตัดสินใจในการพัฒนาธุรกิจใหม่ ในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสร้างเนื้อหา เทคโนโลยีที่ใช้ ความต้องการของอุตสาหกรรม และ ข้อจำกัดในตลาด - วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ จัดทำ Business Model , Financial Projection - ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน ปตท. และภายนอก ปตท. เพื่อพิจารณาศักยภาพในการดำเนินการโครงการ ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และ ได้ผลลัพท์ตามวัตถุประสงค์โครงการ - ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณโครงการ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการลงทุนของโครงการ - ประเมิน ติดตาม รวบรวมข้อมูลผลการทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงานว่าง | ธุรกิจค้าปลีก

กันยายน, 1 2023

เจ้าหน้าที่ปรึกษาภาคสนามอเมซอน

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1. เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน โดย FC 1 จุดบริการมีความรับผิดชอบดูแลร้านคาเฟ่ อเมซอนที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า 15 สาขา มีความถี่ในการเข้าปฏิบัติงานในร้านแต่ละสาขาความถี่ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ / ครั้ง และใช้เวลาในการปฏิบัติงานที่ร้านคาเฟ่ อเมซอนไม่น้อยกว่า 2-3 ชม. ต่อสาขา 2. วางแผน ศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่อการส่งเสริมและผลักดันยอดขาย มาตรฐาน และการบริการ อาทิ ทำเลที่ตั้ง กรอบอัตราพนักงาน การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Stock) การสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ยอดขาย งบกำไรขาดทุนเบื้องต้น ผลการดำเนินการที่ผ่านมา คะแนนออดิท คะแนนความพึงพอใจผู้บริโภค ข้อร้องเรียน รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆที่จำเป็น 3. จัดทำแผน นัดหมายเข้าพบ เก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ข้อแนะนำ ส่งเสริม ผลักดัน ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานของร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบ / กำกับการดำเนินการของร้านคาเฟ่ อเมซอน ตามนโยบายส่งเสริมการขาย การร่วมโปรโมชั่น การจัดเรียงสินค้า การจัดรูปแบบร้านค้า รูปแบบการบริการ 5. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้บุคคลหรือหน่วยงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่กำกับดูแลทราบ รับหน้าที่ประสานงานการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ 6. จัดทำรายงานปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ 7. จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของร้านคาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 8. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรแนะนำการปฏิบัติงานหน้าร้าน (On the Job Training) ให้แก่ร้านคาเฟ่ อเมซอน

กันยายน, 7 2023

ช่างทั่วไป (แก่งคอย สระบุรี)

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

-จัดทำรายการเครื่องจักรเเละอุปกรณ์ภายในสถานี -กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบเเละบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ -จัดทำแผนงานตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบอุปกรณ์ภายในสถานี -วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาหรือความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ -ดำเนินการแก้ไขเเละตรวจซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ -ปฏิบัติงานตามนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กันยายน, 7 2023

ผู้ช่วยช่าง (ลำลูกกา)

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

-งานด้านระบบโทรศัพท์ภายในและระบบการสื่อสารอื่นๆภายในบริษัท -ควบคุมผู้รับเหมา แก้ปัญหาระบบโทรศัพท์ภายใน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Gembot