หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ค้นหางาน!
ตำแหน่งงานว่าง | สำนักงานและพนักงาน Outsource

พฤศจิกายน, 9 2023

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ร้านคาเฟ่อเมซอน

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

รายละเอียดงาน: 1. ติดตามและตรวจสอบคุณภาพร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน 2. จัดเก็บข้อมูลและรวบรวมปัญหา อุปสรรค สิ่งผิดมาตรฐานจากการตรวจสอบ 3. ให้คำแนะนำและฝึกอบรมหน้างาน 4. ศึกษาหาแนวทางในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการระบบบริหารจัดการร้านให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พฤศจิกายน, 24 2023

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ PTTOR (สำนักงานพระโขนง)

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

- งานลูกค้าสัมพันธ์ รับสายประมาณ70-80 สายต่อวัน - รับเรื่องลูกค้าสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ของ OR และ ปตท. - รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันหยุดไม่ตรงกับวันอาทิตย์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

พฤศจิกายน, 17 2023

สถาปนิก

อัตราเงินเดือน| 20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1.บริหารสัญญาผู้รับจ้างในการบริหารงานพื้นที่โดยการตรวจสอบผลงานประจำเดือนเทียบกับ TOR 2.ควบคุมการปรับปรุงพื้นที่ อาคารสถานที่ เครื่องจักรอุปกรณ์ สาธารณูปโภคในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม 3.ช่วยงานออกแบบวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

พฤศจิกายน, 14 2023

สถาปนิก (อาวุโส)

อัตราเงินเดือน| 20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน

Featured

1.บริหารสัญญาผู้รับจ้างในการบริหารงานพื้นที่โดยการตรวจสอบผลงานประจำเดือนเทียบกับ TOR 2.ควบคุมการปรับปรุงพื้นที่ อาคารสถานที่ เครื่องจักรอุปกรณ์ สาธารณูปโภคในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม 3.ช่วยงานออกแบบวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

พฤศจิกายน, 8 2023

พนักงานประสานงานขาย (สำนักงาน ปตท.พระโขนง)

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

Featured

- จัดทำเอกสารออกใบแจ้งหนี้ในระบบ - จัดทำเอกสารใบ PO ค่าเช่าต่างๆ ของหน่วยงาน - จัดเตรียมเอกสาร ภพ. ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน - จัดทำรายงานหนี้คงค้าง - นำส่งเอกสาร WHT เข้าสำนักงานใหญ่ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ธันวาคม, 2 2023

เลขานุการ หน่วยงาน บริษัท IRCC

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

Featured

• ดูตารางนัดหมายหมายของผู้บริหาร • จดบันทึกการประชุม • บันทึกข้อมูล จัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย • Support ผู้บริหาร • ติดต่อสื่อสาร และประสานงาน • สามารถบริหารจัดการงานได้ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

ตำแหน่งงานว่าง | ธุรกิจค้าปลีก

ธันวาคม, 3 2023

เจ้าหน้าที่ปรึกษาภาคสนามอเมซอน

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1. เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน โดย FC 1 จุดบริการมีความรับผิดชอบดูแลร้านคาเฟ่ อเมซอนที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า 15 สาขา มีความถี่ในการเข้าปฏิบัติงานในร้านแต่ละสาขาความถี่ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ / ครั้ง และใช้เวลาในการปฏิบัติงานที่ร้านคาเฟ่ อเมซอนไม่น้อยกว่า 2-3 ชม. ต่อสาขา 2. วางแผน ศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่อการส่งเสริมและผลักดันยอดขาย มาตรฐาน และการบริการ อาทิ ทำเลที่ตั้ง กรอบอัตราพนักงาน การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Stock) การสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ยอดขาย งบกำไรขาดทุนเบื้องต้น ผลการดำเนินการที่ผ่านมา คะแนนออดิท คะแนนความพึงพอใจผู้บริโภค ข้อร้องเรียน รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆที่จำเป็น 3. จัดทำแผน นัดหมายเข้าพบ เก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ข้อแนะนำ ส่งเสริม ผลักดัน ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานของร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบ / กำกับการดำเนินการของร้านคาเฟ่ อเมซอน ตามนโยบายส่งเสริมการขาย การร่วมโปรโมชั่น การจัดเรียงสินค้า การจัดรูปแบบร้านค้า รูปแบบการบริการ 5. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้บุคคลหรือหน่วยงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่กำกับดูแลทราบ รับหน้าที่ประสานงานการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ 6. จัดทำรายงานปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ 7. จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของร้านคาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 8. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรแนะนำการปฏิบัติงานหน้าร้าน (On the Job Training) ให้แก่ร้านคาเฟ่ อเมซอน

พฤศจิกายน, 8 2023

ช่างทั่วไป (แก่งคอย สระบุรี)

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

-จัดทำรายการเครื่องจักรเเละอุปกรณ์ภายในสถานี -กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบเเละบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ -จัดทำแผนงานตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบอุปกรณ์ภายในสถานี -วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาหรือความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ -ดำเนินการแก้ไขเเละตรวจซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ -ปฏิบัติงานตามนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

พฤศจิกายน, 8 2023

ผู้ช่วยช่าง (ลำลูกกา)

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

-งานด้านระบบโทรศัพท์ภายในและระบบการสื่อสารอื่นๆภายในบริษัท -ควบคุมผู้รับเหมา แก้ปัญหาระบบโทรศัพท์ภายใน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Gembot