หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ค้นหางาน!
ตำแหน่งงานว่าง | สำนักงานและพนักงาน Outsource

ธันวาคม, 2 2022

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ส่งเสริมการขาย)

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

- งานลูกค้าสัมพันธ์ - รับเรื่องลูกค้าสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นของ OR และ ปตท. - รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - รับข้อมูลข้อร้องเรียน สินค้า น้ำมัน ของแถม โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ การใช้บริการตามปั้มน้ำมัน หรือหัวจ่ายน้ำมัน หรือศูนย์ Jiffy - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ธันวาคม, 2 2022

IT Support

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1. งานติดตั้ง บำรุงรักษา แก้ไขปัญหา ซ่อมแซม และทดสอบ Hardware Software และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมถึงระบบงานต่างๆ ให้ลูกค่าเพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้เป็นไปตามที่กำหนด 2. งานคลังพัสดุ และงานเอกสารสัญญาต่างๆ รวมถึงดารบริหารสัญญา และปิดค่าใช้จ่าย 3. งาน Event ระบบต่างๆ ตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ 4. รับคำขอใช้บริการ IT Service Request พร้อมติดตาม เร่งรัด ประสานงานให้ใบงานในระบบแจ้งงาน ได้รับการเปลี่ยน Status ภายในเวลาที่กำหนด 5. งาน Rental Service เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ลูกค้า 6. ดำเนินงานตามนโยบายด้านมาตรฐานของ Desktop และ Enterprise Software ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ Corporate Strategy and Business Development ระเบียบของบริษัทลูกค้ากำหนด 7. ตรวจสอบ ดูแลความถูกต้องเกี่ยวกับการนำนโยบายด้าน Virus Protection System, Patch Management, Software Deployment มาใช้งาน 8. ช่วยวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการทำงาน Outsource Onsite จากบันทึกคำถาม คำขอ ปัญหา วิเคราะห์ การให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาที่อยู่ 9. เรียนรู้ วิเคราะห์ ปัญหา และผลสำเร็จของงาน นำมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อลดข้อผิดพลาด เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต และปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 10. วิเคราะห์ปัญหาของงานที่ได้รับมอบหมายล่วงหน้าก่อนลงมือปฏิบัติพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อลดปริมาณปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างหรือหลังปฏิบัติงาน

พฤศจิกายน, 26 2022

พนักงานขับรถผู้บริหาร

อัตราเงินเดือน| ตามเจรจาตกลง

เร่งด่วน

1. ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ที่ได้ใช้ปฏิบัติงาน 2. ดูแลและรักษาความสะอาดของรถยนต์ 3. วางแผนการเดินทางให้เหมาะสมกับเส้นทางจุดหมายปลายทาง 4. ขับรถยนต์ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ว่าจ้าง 5. ขับใช้ความเร็วมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 6. บันทึกรายการและรายละเอียดการใช้รถตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 7. ปฏิบัติตามระเบียบ คู่มือ วิธีการ ของผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด 8. ให้บริการด้วยวาจาและกิริยาสุภาพเรียบร้อย 9. การแต่งกายเรียบร้อยตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

พฤศจิกายน, 29 2022

พนักงานขาย

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

Featured

เป็น Sale ที่ดูแลและขาย Project/Product/Service ให้กับลูกค้าที่เป็นบริษัท ปตท. และบริษัทลูก 100% ของปตท. คอยดูแล ประสานงาน ให้ลูกค้าสามารถดำเนินโครงการและใช้งบประมาณได้ตามเป้าหมาย จัดทำเอกสารเสนอราคา และสัญญากับทางลูกค้า

พฤศจิกายน, 25 2022

พนักงานการตลาด

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

Featured

- แสวงหา เชิญชวน และนำเสนอแผนงานให้กับ ร้านค้าต่างๆ ที่ตรงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ให้เข้าร่วมเป็นคู่ค้า พันธมิตร ทำธุรกิจบน All in One Application โดยการออกไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งใน กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด - จัดทำเอกสารสัญญา ประสานงาน จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบเอกสารสำคัญต่างๆ ของร้านค้า คู่ค้า พันธมิตร ให้ครบถ้วน สำหรับใช้ในการสมัครขอใช้บริการ All in One Application สำหรับร้านค้า - ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสมัครขอใช้บริการ All in One Application ของร้านค้าสำเร็จลุล่วง - ประสานงานกับร้านค้า คู่ค้า เพื่อนำคูปอง รูปภาพ มาขึ้นใน All in One Application ตามเงื่อนไขที่กำหนด - จัดทำรายงานและสรุปการซื้อคูปอง ใช้คูปอง จำนวนเงินอุดหนุนคงเหลือ และจำนวนคะแนนสะสม เพื่อให้คู่ค้ารับทราบ - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโปรโมชั่นในช่วงเวลาต่างๆ ของแต่ละคู่ค้า - อบรมการใช้งาน คู่มือ รวมถึงการให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการใช้งาน All in One Application สำหรับร้านค้า - ประสานงานคู่ค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับร้านค้า คู่ค้า และพันธมิตร สามารถใช้งาน All in One Application สำหรับร้านค้าได้อย่างราบรื่น - บริหารจัดการ ประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆ และสนับสนุนร้านค้า คู่ค้า และพันธมิตรให้สามารถดำเนินธุรกิจบน All in One Application ได้อย่างต่อเนื่อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พฤศจิกายน, 24 2022

พนักงานขับรถส่วนกลาง

อัตราเงินเดือน| ตามเจรจาตกลง

Featured

1. ขับรถบริการรับ-ส่งพนักงาน แขก ลูกค้าตามใบสั่งงาน 2. รับ-ส่งเอกสาร, รับ-ส่งของ พร้อมตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบสิ่งของ 3. ลงบันทึกและส่งรายงานการขับรถ 4. ทำความสะอาดรถ และตรวจสอบสภาพทั่วไปของรถยนต์ 5. ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับ ISO 9001 และ TIS/OHSAS 18001 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงานว่าง | ธุรกิจค้าปลีก

พฤศจิกายน, 13 2022

พนักงานสนับสนุนงานขาย PTTOR (ปั้ม ปตท. วิภาวดี ราบ 1)

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1. ให้ข้อมูลสินค้า ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและแนะนำขั้นตอนการสั่งซื้อให้กับลูกค้า 2. ดูแลและตรวจสอบรายการสินค้าภายในร้าน 3. ดูความสะอาดและความเรียบร้อยของสินค้าและร้านค้า

Gembot