หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ค้นหางาน!
ตำแหน่งงานว่าง | สำนักงานและพนักงาน Outsource

พฤษภาคม, 3 2023

พนักงานฝึกอบรม

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

• เป็นวิทยากรประจำศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน (AICA) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา • วางแผนและเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรธุรกิจกาแฟ ของศูนย์ ฝึกอบรม อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ • ดูแลการฝึกอบรมตามแนวทางพัฒนาบุคลากรของพนักงานร้านกาแฟ Café Amazon รวมทั้งบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม และจัดทำฐานข้อมูลของผู้เข้ารับ การฝึกอบรม • ดูแลและดำเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อการประเมินผล และติดตามผลผู้บริหาร และเจ้าของร้านกาแฟ Café Amazon เพื่อ ประโยชน์สูงสุดกับ OR • ประสานงานดูแลการบริหารห้องอบรมของศูนย์ฝึกอบรมฯ อย่างมี ประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนและผลประโยชน์และการแข่งขันได้ทางธุรกิจ • จัดทำคู่มือการฝึกการอบรมรวมทั้งคู่มือมาตรฐานการบริหารร้านกาแฟ Café Amazon รวมถึงสื่อการสอนต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมทั้งในและ ต่างประเทศ • ประสานงานจัดอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งอาหารว่าง เพื่อจัดฝึกอบรมร้าน กาแฟ Café Amazon ทั่วประเทศ • ประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมกับผู้เข้ารับการอบรมแต่ ละหลักสูตร • เป็นวิทยากรสอนการปฏิบัติงานหน้าร้าน (On the Job Training) กรณีร้าน Cafe Amazon เปิดใหม่ทั่วประเทศ และ ต่างประเทศ • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ป็นต้น

พฤษภาคม, 15 2023

ที่ปรึกษาภาคสนาม ร้านกาแฟ Amazon

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

- เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน - ศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่อการส่งเสริมและผลักดันยอดขาย มาตรฐาน และการบริการ - จัดทำแผน นัดหมายเข้าพบ เก็บข้อมูล ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ข้อแนะนำ ส่งเสริม ผลักดัน ดูแลการดำเนินงานของร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พฤษภาคม, 7 2023

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ร้านคาเฟ่อเมซอน

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

รายละเอียดงาน: 1. ติดตามและตรวจสอบคุณภาพร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน 2. จัดเก็บข้อมูลและรวบรวมปัญหา อุปสรรค สิ่งผิดมาตรฐานจากการตรวจสอบ 3. ให้คำแนะนำและฝึกอบรมหน้างาน 4. ศึกษาหาแนวทางในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการระบบบริหารจัดการร้านให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พฤษภาคม, 24 2023

พนักงานวิเคราะห์ (ปฏิบัติงานจตุจักร)

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

Featured

• ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการบริหารความยั่งยืนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ตเพื่อประกอบการวิเคราะห์/ประเมินผลการจัดทำแผนกลยุทธ์ • เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกลยุทธ์ความยั่งยืน รวมถึงการจัดทำร่าง Presentation เพื่อนำเสนอในการประชุมฯ • ติดต่อประสานงาน นัดหมายการประชุมต่างๆ เช่น ประชุมผู้บริหารระดับผู้ช่วยฯ การประชุมหน่วยงานระดับฝ่าย ประจำทุกๆเดือน พร้อมแจ้งระเบียบวาระการประชุมตาม Agenda Base • จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ และร่าง presentation สำหรับการประชุมแผนงานต่างๆ • จัดเตรียมงาน EVENT กิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พฤษภาคม, 19 2023

เจ้าหน้าที่ปรึกษาภาคสนาม จ.นครปฐม

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

Featured

ลักษณะงาน 1. เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน โดย FC 1 จุดบริการมีความรับผิดชอบดูแลร้านคาเฟ่ อเมซอนที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า 15 สาขา มีความถี่ในการเข้าปฏิบัติงานในร้านแต่ละสาขาความถี่ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ / ครั้ง และใช้เวลาในการปฏิบัติงานที่ร้านคาเฟ่ อเมซอนไม่น้อยกว่า 2-3 ชม. ต่อสาขา 2. วางแผน ศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่อการส่งเสริมและผลักดันยอดขาย มาตรฐาน และการบริการ อาทิ ทำเลที่ตั้ง กรอบอัตราพนักงาน การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Stock) การสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ยอดขาย งบกำไรขาดทุนเบื้องต้น ผลการดำเนินการที่ผ่านมา คะแนนออดิท คะแนนความพึงพอใจผู้บริโภค ข้อร้องเรียน รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆที่จำเป็น 3. จัดทำแผน นัดหมายเข้าพบ เก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ข้อแนะนำ ส่งเสริม ผลักดัน ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานของร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบ / กำกับการดำเนินการของร้านคาเฟ่ อเมซอน ตามนโยบายส่งเสริมการขาย การร่วมโปรโมชั่น การจัดเรียงสินค้า การจัดรูปแบบร้านค้า รูปแบบการบริการ 5. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้บุคคลหรือหน่วยงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่กำกับดูแลทราบ รับหน้าที่ประสานงานการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ 6. จัดทำรายงานปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ 7. จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของร้านคาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 8. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรแนะนำการปฏิบัติงานหน้าร้าน (On the Job Training)

พฤษภาคม, 18 2023

พนักงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

Featured

งานทั่วไปตามที่ได้รับ1.เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสิร์ฟอาหาร จัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมต่อการให้บริการลูกค้า 2.จัดเรียงอาหาร เติมอาหารในไลน์บุฟเฟ่ต์ให้พร้อมต่อการให้บริการ 3.ตรวจสอบคุณภาพอาหารก่อนการให้บริการ 4.ให้คำแนะนำอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 5.ดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องอาหารให้สะอาดได้มาตรฐาน 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายมอบหมาย

ตำแหน่งงานว่าง | ธุรกิจค้าปลีก

พฤษภาคม, 28 2023

พนักงานปฏิบัติการ (คลังน้ำมันลำลูกกา)

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

-ตรวจเช็คและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา ให้พร้อมใช้งาน -ตรวจเช็คและบำรุงรักษา ระบบการรับเก็บจ่าย ท่อทางและถังบรรจุผลิตภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน -งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรภายในคลังให้พร้อมใช้งาน -งานตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงภายในคลัง -บันทึการแจ้งซ่อม -จัดทำรายงานการซ่อมและสรุป -ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

พฤษภาคม, 15 2023

ผู้ช่วยหัวหน้าสถานี ( วิภาวดี 62 )

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1.กำกับดูแลภาพลักษณ์และความสะอาดสถานีบริการ อาคารสวนหย่อม ห้องน้ำ และอุปกรณ์ใช้สอย ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด พร้อมใช้งานและพร้อมให้บริการลูกค้าตลอดเวลา 2.กำกับ ควบคุม ดูแลพนักงานและการให้บริการบริการภายใน OR spaceให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นระเบียบ 3.ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคารเบื้องต้น OR space ทุกสาขา ได้แก่ งานซ่อมที่เป็นงานพื้นฐาน เช่น ซ่อม/เปลี่ยนก็อกน้ำ flush valve 4.สายฉีดชำระ หลอดไฟ ประตู ลูกบิด งานแก้ไขท่อตัน งานสูบบ่อเกรอะ งานจัดหาน้ำประปาและงานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 5.ดูแลระบบงานสำธารณูปโภคให้ใช้งานได้ตำมปกติ เช่น ระบบไฟฟ้า น้ำประปา จดมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ พร้อมจดรายงานประจำเดือน และดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 6.กำกับดูแล ควบคุมคู่ค้าใน OR space ให้อยู่ในมาตรฐาน 7.เมื่ออุปกรณ์เสียหายหรือขัดข้อง ต้องแจ้งซ่อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับรายงานเพื่อทราบและติดตามให้ต่อไป 8.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกตำแหน่ง 9.บริหารและควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้า ค่าไฟ โทรศัพท์และอื่น ๆ ภายใน OR space ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการลูกค้าอย่างเหมาะสม

เมษายน, 30 2023

เจ้าหน้าที่ปรึกษาภาคสนามอเมซอน

อัตราเงินเดือน| 20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1. เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน โดย FC 1 จุดบริการมีความรับผิดชอบดูแลร้านคาเฟ่ อเมซอนที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า 15 สาขา มีความถี่ในการเข้าปฏิบัติงานในร้านแต่ละสาขาความถี่ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ / ครั้ง และใช้เวลาในการปฏิบัติงานที่ร้านคาเฟ่ อเมซอนไม่น้อยกว่า 2-3 ชม. ต่อสาขา 2. วางแผน ศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่อการส่งเสริมและผลักดันยอดขาย มาตรฐาน และการบริการ อาทิ ทำเลที่ตั้ง กรอบอัตราพนักงาน การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Stock) การสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ยอดขาย งบกำไรขาดทุนเบื้องต้น ผลการดำเนินการที่ผ่านมา คะแนนออดิท คะแนนความพึงพอใจผู้บริโภค ข้อร้องเรียน รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆที่จำเป็น 3. จัดทำแผน นัดหมายเข้าพบ เก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ข้อแนะนำ ส่งเสริม ผลักดัน ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานของร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบ / กำกับการดำเนินการของร้านคาเฟ่ อเมซอน ตามนโยบายส่งเสริมการขาย การร่วมโปรโมชั่น การจัดเรียงสินค้า การจัดรูปแบบร้านค้า รูปแบบการบริการ 5. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้บุคคลหรือหน่วยงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่กำกับดูแลทราบ รับหน้าที่ประสานงานการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ 6. จัดทำรายงานปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ 7. จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของร้านคาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 8. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรแนะนำการปฏิบัติงานหน้าร้าน (On the Job Training) ให้แก่ร้านคาเฟ่ อเมซอน

Gembot