หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ค้นหางาน!
ตำแหน่งงานว่าง | สำนักงานและพนักงาน Outsource

กุมภาพันธ์, 22 2024

พนักงานบัญชี

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1. รวบรวมเอกสารด้านบัญชี 2. สนับสนุนงานด้านบัญชี จัดทำใบแจ้งหนี้ ลดหนี้ เออกสารด้านภาษี 4. บันทึกข้อมูลลงระบบ SAP 3. Support การปิดงบบัญชี หรือการเงิน ของธุรกิจปตท.

กุมภาพันธ์, 17 2024

พนักงานบริหารทั่วไป (โครงการ The Power)

อัตราเงินเดือน| 20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อประสานงานในการนัดประชุม/ workshop/สัมมนา ฯลฯ 2. ร่วมดำเนินการในการเตรียมงานด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความครบถ้วนเหมาะสม 3. ร่วมสนับสนุนการรายงานความเสี่ยงและปัญหาที่มีความสำคัญในการดำเนินโครงการ 4. สนับสนุนงานบริหารการเปลี่ยนแปลงของโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน 5. ร่วมวางแผนการประชุมและจัดทำเอกสาร, Presentation และสื่อความ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงการ สำหรับใช้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในโครงการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ในโครงการ 6. ดำเนินการประ สานงานในการเตรียมการข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล

กุมภาพันธ์, 25 2024

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ PTTOR (สำนักงานพระโขนง)

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

- งานลูกค้าสัมพันธ์ รับสายประมาณ70-80 สายต่อวัน - รับเรื่องลูกค้าสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ของ OR และ ปตท. - รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันหยุดไม่ตรงกับวันอาทิตย์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กุมภาพันธ์, 14 2024

สถาปนิก

อัตราเงินเดือน| 20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน

Featured

1. งานออกแบบร้าน Café Amazon ทั้งในและนอก PTT Station ได้แก่ งานสำรวจพื้นที่ งานออกแบบสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง งานทำแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) งานจัดทำแบบและเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง (Permission) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำเอกสารประมาณราคา (BOQ) 2. จัดการและควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้ตรงตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ และเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ 3. ออกแบบและปรับปรุงอุปกรณ์ในร้าน Café Amazon ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และทันมัยต่อสภาวะการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 4. จัดการและควบคุมดูแลระบบการเขียนแบบ และการจัดเก็บแบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (AutoCAD, BIM)

กุมภาพันธ์, 26 2024

พนักงานบัญชี

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

Featured

- งานบัญชีสิทธิหักลดหย่อน แบบอ้างถึงภษ.01-36 ขอคืน/ยกเว้น Excise Tax - งานเอกสาร และบันทึกข้อมูลลงระบบ - งานติดต่อประสานงาน

กุมภาพันธ์, 9 2024

พนักงานประสานงานขาย (สำนักงาน ปตท.พระโขนง)

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

Featured

- จัดทำเอกสารออกใบแจ้งหนี้ในระบบ - จัดทำเอกสารใบ PO ค่าเช่าต่างๆ ของหน่วยงาน - จัดเตรียมเอกสาร ภพ. ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน - จัดทำรายงานหนี้คงค้าง - นำส่งเอกสาร WHT เข้าสำนักงานใหญ่ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงานว่าง | ธุรกิจค้าปลีก

กุมภาพันธ์, 3 2024

เจ้าหน้าที่ปรึกษาภาคสนามอเมซอน

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1. เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน โดย FC 1 จุดบริการมีความรับผิดชอบดูแลร้านคาเฟ่ อเมซอนที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า 15 สาขา มีความถี่ในการเข้าปฏิบัติงานในร้านแต่ละสาขาความถี่ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ / ครั้ง และใช้เวลาในการปฏิบัติงานที่ร้านคาเฟ่ อเมซอนไม่น้อยกว่า 2-3 ชม. ต่อสาขา 2. วางแผน ศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่อการส่งเสริมและผลักดันยอดขาย มาตรฐาน และการบริการ อาทิ ทำเลที่ตั้ง กรอบอัตราพนักงาน การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Stock) การสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ยอดขาย งบกำไรขาดทุนเบื้องต้น ผลการดำเนินการที่ผ่านมา คะแนนออดิท คะแนนความพึงพอใจผู้บริโภค ข้อร้องเรียน รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆที่จำเป็น 3. จัดทำแผน นัดหมายเข้าพบ เก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ข้อแนะนำ ส่งเสริม ผลักดัน ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานของร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบ / กำกับการดำเนินการของร้านคาเฟ่ อเมซอน ตามนโยบายส่งเสริมการขาย การร่วมโปรโมชั่น การจัดเรียงสินค้า การจัดรูปแบบร้านค้า รูปแบบการบริการ 5. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้บุคคลหรือหน่วยงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่กำกับดูแลทราบ รับหน้าที่ประสานงานการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ 6. จัดทำรายงานปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ 7. จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของร้านคาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 8. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรแนะนำการปฏิบัติงานหน้าร้าน (On the Job Training) ให้แก่ร้านคาเฟ่ อเมซอน

กุมภาพันธ์, 9 2024

ช่างทั่วไป (แก่งคอย สระบุรี)

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

-จัดทำรายการเครื่องจักรเเละอุปกรณ์ภายในสถานี -กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบเเละบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ -จัดทำแผนงานตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบอุปกรณ์ภายในสถานี -วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาหรือความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ -ดำเนินการแก้ไขเเละตรวจซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ -ปฏิบัติงานตามนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กุมภาพันธ์, 9 2024

ผู้ช่วยช่าง (ลำลูกกา)

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

-งานด้านระบบโทรศัพท์ภายในและระบบการสื่อสารอื่นๆภายในบริษัท -ควบคุมผู้รับเหมา แก้ปัญหาระบบโทรศัพท์ภายใน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Gembot