หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ค้นหางาน!
ตำแหน่งงานว่าง | สำนักงานและพนักงาน Outsource

กุมภาพันธ์, 6 2023

พนักงานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนการแพทย์ ปตท.)

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

- รับผิดชอบการจัดทำระบบ Medical และจัดการบำรุงรักษาระบบ Software ให้กับสถานพยาบาล ปตท. (ส่วนกลาง) และ 6 สถานพยาบาล (ส่วนภูมิภาค) - จัดทำรายงานข้อมูลของพนักงาน ปตท. และครอบครัว พนักงานเกษียณอายุ รวมถึงพนักงานบริษัทในเครือ ที่มาใช้บริการสถานพยาบาล ปตท. ทั้ง 6 สาขา ในระบบ Medical - เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการ ข้อมูลค่าใช้จ่าย และข้อมูลกลุ่มโรค และนำเสนอรายงานเชิงสถิติประเภทต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการรักษาพยาบาลเชิงรุก - จัดทำบันทึกบัญชีลูกหนี้ เอกสารเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานบริษัทในเครือ และพนักงาน Secondment ที่มาใช้บริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาล ปตท.และนำส่งหน่วยงาน บญ.บชญ. - ติดต่อนัดหมายการตรวจสุขภาพพนักงานผู้รับทุนเข้าอบรมจากสถาบัน JCCP ประเทศญี่ปุ่น - จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่เกิดขึ้นจริงของพนักงานเกษียณอายุ และนำส่งหน่วยงาน นญ.บนญ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน - ตรวจสอบสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลของพนักงาน ปตท. พนักงานเกษียณอายุและพนักงานบริษัทในเครือ ตามข้อกำหนด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 หมวด 11 การรักษาพยาบาล หรือสิทธิของกลุ่มบริษัท ปตท. ตามที่มีข้อตกลงกันไว้กับส่วนการแพทย์ - ดำเนินการลงทะเบียนผู้ใช้บริการในระบบ Medical ตรวจสอบ/แก้ไขความถูกต้องของฐานข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์และส่งต่อข้อมูลผู้ใช้บริการให้เคาน์เตอร์พยาบาลคัดกรองผู้ป่วยเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ต่อไป - จัดทำประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเผยแพร่แก่พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ตามแผนประชาสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ - แนะนำวิธีการใช้งานของระบบ Medical กับทีมแพทย์และพยาบาล ทั้ง 6 สถานพยาบาล - สนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ ปตท.มอบหมาย - ดำเนินการลงทะเบียนบันทึกประวัติพนักงาน เช่น การฉีดวัคซีนไข้หวัด - ดำเนินการตรวจนับสต๊อกยาทั้ง 6 สถานพยาบาล ปี ละ 1 ครั้ง - ดำเนินการในระบบ ให้บริการรักษาทางไกล Telemedicine และการจัดส่งยา ทางไปรษณีย์

กุมภาพันธ์, 6 2023

หัวหน้าควบคุมงาน

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1) ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา จัดทำรายงานการเข้าปฏิบัติงานของผู้รับเหมางานประสานงานติดต่อบุคคลภายนอกเพื่อจัดประชุม 2) ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งของผู้รับเหมางานก่อสร้าง 3) ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 4) ควบคุมและตรวจสอบการใช้วัสดุของผู้รับเหมา 5) ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 6) ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 7) ตรวจรับงานร่วมกับผู้รับเหมา และลูกค้า 8) ตรวจสอบการก่อสร้างงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 9) ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา 10) ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน 11) การตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตาม Procedure หรือ Method 12) ตรวจสอบปริมาณงานและรายงานความก้าวหน้าของงาน 13) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กุมภาพันธ์, 3 2023

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ร้านคาเฟ่อเมซอน

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

รายละเอียดงาน: 1. ติดตามและตรวจสอบคุณภาพร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน 2. จัดเก็บข้อมูลและรวบรวมปัญหา อุปสรรค สิ่งผิดมาตรฐานจากการตรวจสอบ 3. ให้คำแนะนำและฝึกอบรมหน้างาน 4. ศึกษาหาแนวทางในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการระบบบริหารจัดการร้านให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กุมภาพันธ์, 3 2023

วิศวกร โรงงานผลิตเบเกอรี่ (โครงการ HANA)

อัตราเงินเดือน| 20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน

Featured

1.ควบคุมและวางแผนการผลิตสินค้าเบเกอรี่ 2.บริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง รวมถึงควบคุมการขนส่งสินค้า 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกเพื่อสนับสนุนงานของหน่วยงานฯ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

มกราคม, 19 2023

ช่างเทคนิค(เครื่องกล)

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

Featured

ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบงานเครื่องกลต่างๆ ภายในโรง

มกราคม, 30 2023

พนักงานขาย (Project IT)

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

Featured

เป็น Sale ที่ดูแลและขาย Project/Product/Service IT ให้กับลูกค้าที่เป็นบริษัท ปตท. และบริษัทลูก 100% ของปตท. คอยดูแล ประสานงาน ให้ลูกค้าสามารถดำเนินโครงการและใช้งบประมาณได้ตามเป้าหมาย จัดทำเอกสารเสนอราคา และสัญญากับทางลูกค้า

ตำแหน่งงานว่าง | ธุรกิจค้าปลีก

มกราคม, 25 2023

ที่ปรึกษาภาคสนาม ร้านกาแฟ Amazon

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

- เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน - ศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่อการส่งเสริมและผลักดันยอดขาย มาตรฐาน และการบริการ - จัดทำแผน นัดหมายเข้าพบ เก็บข้อมูล ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ข้อแนะนำ ส่งเสริม ผลักดัน ดูแลการดำเนินงานของร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มกราคม, 14 2023

พนักงานสนับสนุนงานขาย PTTOR (ปั้ม ปตท. วิภาวดี ราบ 1)

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1. ให้ข้อมูลสินค้า ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและแนะนำขั้นตอนการสั่งซื้อให้กับลูกค้า 2. ดูแลและตรวจสอบรายการสินค้าภายในร้าน 3. ดูความสะอาดและความเรียบร้อยของสินค้าและร้านค้า

Gembot