หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
(กลุ่มบริษัท ปตท.)
ใบสมัครงาน
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
อัพโหลดภาพถ่ายหน้าตรง
และสวมชุดสุภาพ
ขนาด: 120พิกเซล*120พิกเซล รูปแบบไฟล์: .png, .jpg, .jpeg, .jfif' รูปภาพขนาดสูงสุด: 1.5 MB

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา กรณีที่ไม่พบข้อมูล สามารถพิมพ์ชื่อสถาบันหรือสาขาวิชาของท่านภายในช่องที่กำหนด

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ตั้งแต่ (ปี ค.ศ.) ถึง (ปี ค.ศ.) เกรดเฉลี่ย

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา กรุณากรอกประสบการณ์ทำงานล่าสุดเป็นลำดับที่1 รวมถึงในตาราง

ชื่อบริษัท ตำแหน่ง ช่วงระยะเวลาเริ่มต้น (ค.ศ.) ช่วงระยะเวลาสิ้นสุด (ค.ศ.) เงินเดือนสุดท้าย เหตุผลการลาออก
อันดับที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

ผลการทดสอบ คะแนนการอ่าน คะแนนการฟัง คะแนนการเขียน คะแนนการพูด ผลรวมคะแนน วันที่ผลสอบหมดอายุ (ปี ค.ศ.)
TOEIC
IELTS
อื่นๆ
ภาษา การอ่าน การฟัง การเขียน การพูด
สถาบันฝึกอบรม ระยะเวลาเริ่มต้น (ค.ศ.) ระยะเวลาสิ้นสุด (ค.ศ.) หลักสูตร ใบผ่านการอบรม
อันดับที่ 1
1. รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดสุภาพ
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล(ถ้ามี)
1. กรุณากรอกข้อมูลและรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ปากกาหมึกสีน้ำเงิน ในเอกสารทุกฉบับ
2. ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเอกสารที่ทางผู้สมัครสมัครงานเข้ามาในทุกกรณี (ยกเว้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้)