หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
(กลุ่มบริษัท ปตท.)
ใบสมัครงาน
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
อัพโหลดภาพถ่ายหน้าตรง
และสวมชุดสุภาพ
ขนาด: 120พิกเซล*120พิกเซล รูปแบบไฟล์: .png, .jpg, .jpeg, .jfif' รูปภาพขนาดสูงสุด: 1.5 MB