หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
(กลุ่มบริษัท ปตท.)
ใบสมัครงาน
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
อัพโหลดภาพถ่ายหน้าตรง
และสวมชุดสุภาพ
ขนาด: 120พิกเซล*120พิกเซล รูปแบบไฟล์: .png, .jpg, .jpeg, .jfif' รูปภาพขนาดสูงสุด: 1.5 MB

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา กรณีที่ไม่พบข้อมูล สามารถพิมพ์ชื่อสถาบันหรือสาขาวิชาของท่านภายในช่องที่กำหนด

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ตั้งแต่ (ปี ค.ศ.) ถึง (ปี ค.ศ.) เกรดเฉลี่ย